Jobstudent en alimentatie

Wie kan aan de slag als jobstudent?

 

Elke jongere vanaf 16 jaar, kan een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” afsluiten.
Je kan eveneens als jobstudent werken:

 • Als je 15 jaar bent en tenminste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt doorlopen (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • Als je vrije student, thesisstudent, doctoraatsstudent of aggregatiestudent (lerarenopleiding) bent en als je een examen voor de centrale examencommissie voorbereidt, voor zover je hoofdstatuut dat van student is.
 • Als je een contract deeltijds leren / werken hebt én enkel kinderbijslag ontvangt (en dus geen werkloosheidsuitkering of loon of een andere uitkering): kan je als jobstudent enkel werken tijdens de schoolvakanties.

Buitenlandse studenten uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (E.E.R) kunnen werken tijdens de schoolvakanties zonder arbeidskaart noch -vergunning. Zij moeten wel wettig in België verblijven en hoger onderwijs met volledig leerplan volgen.

Je komt niet in aanmerking:

 • Als je ononderbroken meer dan 12 maanden bij dezelfde werkgever werkt.
 • Als je avondonderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan (minder dan 15 uren per week) volgt.
 • Als je als stagiair onbetaalde arbeid verricht die deel uitmaakt van je opleiding

 


 

Wanneer aan het werk als jobstudent?

 

Als jobstudent werk je met een jobstudentencontract. Officieel wordt dit contract omschreven als “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten”. Het is perfect mogelijk om bijvoorbeeld als arbeider of bediende te werken met een jobstudentencontract, dus onder de noemer van “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten”. Verwar dit evenwel niet met een ander regulier contract als bijvoorbeeld een contract voor bedienden of een contract voor arbeiders!

Met zo een jobstudentencontract kan je werken tijdens de schoolvakanties, maar ook tijdens het schooljaar, bijvoorbeeld tijdens het weekend of op woensdagnamiddag. In principe is het zelfs toegelaten dat je het hele jaar door zou werken.

Met een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” kan je nooit langer dan 12 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever. Ook opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever worden aanzien als één periode en mogen die termijn van 12 maanden niet overschrijden. In beide gevallen wordt je jobstudentencontract niet meer als dusdanig beschouwd, maar gelijkgesteld met een arbeiders- of bediendencontract. M.a.w. een contract zonder einddatum, en dus van onbepaalde duur, kan dus onmogelijk een jobstudentencontract zijn.

Het is dus perfect mogelijk dat je student bent en bijvoorbeeld met een arbeiders – of bediendencontract werkt. Je kan er mee aan de slag zowel tijdens de schoolvakanties als in het schooljaar. Maar dan gelden er wel andere regels dan wanneer je met een jobstudentencontract werkt.

Let op!

Werk je met een ander contract dan een jobstudentencontract dan kan je bijvoorbeeld je kinderbijslag verliezen van zodra je tijdens het schooljaar 240 uren per kwartaalof meer werkt. Ook de opzegperiode en de proeftijd duren langer.  Een contract voor bepaalde duur (dus met een begin- én een einddatum) kan je ook niet vroegtijdig beëindigen.

 


 

Jobstudenten moeten werken met een contract

 

Zorg ervoor dat je steeds een schriftelijke “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” krijgt, ten laatste op de dag dat je begint te werken.

Ook indien je als student met een andere arbeidsovereenkomst werkt, geldt deze regel. Een schriftelijk contract is nog altijd het beste wapen tegen allerlei misbruiken. Indien er zich toch een probleem voordoet, dan heb je iets in handen om op terug te vallen.

Zwartwerk heeft trouwens helemaal geen voordelen voor een jobstudent! Alleen je werkgever wordt er beter van terwijl je zelf riskeert in de problemen te geraken! Onvoldoende of zelfs helemaal niet betaald worden, onbetaalde overuren moeten presteren, ontslagen worden zonder geldige reden, zonder opzegperiode of –vergoeding,… het komt allemaal meer voor dan je denkt.

Een jobstudentencontract moet altijd in drie exemplaren opgemaakt worden: één voor jou, één voor je werkgever en een derde dat je werkgever binnen de 7 dagen moet opsturen aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Zorg ervoor dat je zelf altijd een exemplaar ontvangt en dat de inhoud ervan dezelfde is dan die van de andere exemplaren.

Als er geen schriftelijke overeenkomst afgesloten is of niet alle vereiste gegevens staan erin, dan ben je als student volgens de wet in dienst met een overeenkomst van onbepaalde duur. In dit geval kan jijzelf onmiddellijk en zonder verbrekingsvergoeding een einde stellen aan de overeenkomst en dus opstappen.

Jouw werkgever zal in dit geval echter wel de opzeggingstermijn van een overeenkomst voor onbepaalde duur moeten toepassen. Niettemin ben je als jobstudent steeds beter beschermd met een schriftelijk contract, ook als het niet correct werd opgesteld. In dat geval kan je steeds een beroep doen op de vakbond. In het geval van een mondelinge overeenkomst heb je niets in handen om je gelijk te halen.

 


 

Wat moet er in het contract staan

 

In een modelcontract van een schriftelijke “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” (m.a.w. hét jobstudentencontract) moeten zeker volgende gegevens staan:

 • Naam, adres, geboortedatum van de jobstudent;
 • Naam, adres en verblijfplaats van de wettelijke werkgever;
 • Begin– en einddatum van de tewerkstelling;
 • De plaats waar de jobstudent zal werken;
 • Een beknopte functieomschrijving van de jobstudent;
 • Eventueel beding van proeftijd
 • De uurrooster per week/werkuren;
 • Begin en einde van de arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden en de eventuele dagen van onderbreking van de arbeid;
 • Het loon en de eventuele voordelen in natura (bijvoorbeeld ontbijt, middagmaal, overnachting);
 • De datum van uitbetaling;
 • De toepassing van de Wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon;
 • De bevoegde paritaire comité (m.a.w. de sector waarin de jobstudent is tewerkgesteld);
 • Het adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 • De plaats van de verbandkist;
 • De namen en contactgegevens van de syndicale afvaardiging, de ondernemingsraad en/of van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
 • Het adres en het telefoonnummer van de Inspectie (Toezicht) van de sociale wetten van de regio waarin de jobstudent is tewerkgesteld.

Naast het contract moet je ook een kopie van het arbeidsreglement krijgen en hiervoor een ontvangstbewijs tekenen!

Vanaf 1 januari 2014 wordt het proefbeding afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten, met uitzondering van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en tijdelijke arbeid/uitzendarbeid.

Uitzonderingen

Voor een arbeidsovereenkomst voor studenten worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch als proeftijd beschouwd. Deze proeftijd is vast en verplicht. Er kan niet voorzien worden in een kortere of een langere termijn. Tijdens deze eerste 3 arbeidsdagen kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

Het proefbeding dient niet meer noodzakelijk in een afzonderlijk schriftelijk beding opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst voor studenten.

Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen door de werkgever en de werknemer, aanvangt vanaf 1 januari 2014.

 

LET OP BIJ ALIMENTATIE.

Om als gezinslast aanschouwd te worden:

 
In 2017 geen bestaansmiddelen van meer dan 3200 € genoten hebben.
Bestaansmiddelen zijn alle belastbare en niet belastbare inkomsten met uitzondering van:
 • bruto belastbaar inkomen jobstudent ten belope van 2660€
 • eerste schijf alimentatiegeld (3200 euro)
 • wettelijke kinderbijslag
 • studiebeurzen
Dus om te zien of een kind fiscaal ten laste is moet je even gaan tellen.
Alles boven de 3200 alimentatie, dan kijken wat de student verdiende als jobstudent en optellen en dan zien waar hij strandt (boven of onder de 3200 euro bestaansmiddelen (is meer afh van gezinstoestand).
 
 
Wat  er mag verdiend worden als student?

Onderhoudsgeld moet worden aangegeven in de aangifte v/h kind. Als er geen aangifteformulier ontvangen is  op naam van het kind én het jaarlijks bedrag van de uitkering overschrijdt het belastbare minimum (7.570 euro - inkomsten 2017), dan moet je er zelf een aanvragen bij uw belastingkantoor of de aangifte invullen via tax on web voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar. 
Dus als de alimentatie en eventueel het inkomen als jobstudent over de 7570 euro zitten moet er belastingen betaald worden.
 

UPDATE 2023

 

Zomervakantie in zicht? Wat je moet weten als jobstudent  
Aan de orde. De zomer is een periode waarin studenten via studentenarbeid werkervaring kunnen opdoen en een financieel duwtje in de rug krijgen. Belangrijk is evenwel de reglementering te respecteren, bewust te zijn van de regels en limieten, en legitieme werkgevers te kiezen.

Aandachtspunten.

 1. Wat zijn de limieten?

Sinds 1 januari 2023 is het aantal uren dat je als student mag werken verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Dit geldt voor 2023 en 2024. Je kunt de uren vrij opnemen tijdens het ganse jaar. Via student@work volg je eenvoudig op hoeveel uren je nog kunt opnemen. In het jaar dat je afstudeert, kun je nog als jobstudent werken tot 30 september.

 1. Welke formaliteiten moet je vervullen?

Je moet een schriftelijke overeenkomst hebben die door beide partijen is ondertekend en waarvan je zelf een exemplaar hebt. De overeenkomst mag niet meer dan 12 maanden bedragen. De eerste periode van drie werkdagen van de eerste studentenovereenkomst is een proefperiode. Dit moet er dan wel uitdrukkelijk in staan. Zowel jijzelf als de werkgever kunnen tijdens de proefperiode de overeenkomst beëindigen zonder opzeg. Verder moet de werkgever je een kopie van het arbeidsreglement bezorgen. De werkgever verzekert je tegen arbeidsongevallen en doet aangifte van je tewerkstelling in Dimona.

 1. Hoeveel uren mag je per dag/week werken?

Je mag werken zoals een andere ‘vaste’ werknemer, maar je mag niet meer dan 8 uren per dag en 40 uren per week presteren, als je geen 18 jaar bent. Overuren zijn dus uit den boze! Tussen twee werkdagen heb je als student ook recht op een verplichte rustpauze van 11 uren. De pauze gedurende de dag bedraagt een half uur of een uur, afhankelijk van het feit of je ouder of jonger dan 18 jaar bent. Ook op zondagen mag je maar in bepaalde gevallen werken, als je nog geen 18 jaar bent. Nachtarbeid kan enkel wanneer er sprake is van ploegenarbeid binnen de onderneming of mits r een wettelijke afwijking is.               

 1. Hoeveel bedraagt mijn loon?

Vaak zijn er binnen de sector afspraken over het minimumloon dat de werkgever je moet betalen. Anders geldt er een percentage van het gewaarborgd minimummaandinkomen.

 1. Hoe zit het met mijn belastingen?

Op het loon worden geen gewone sociale bijdragen ingehouden, enkel een solidariteitsbijdrage. Je moet geen belastingen betalen zolang je niet meer verdient dan 14.514,29 euro (bruto).

 1. Ben ik nog kind ten laste ?

Dit is belangrijk voor je ouders. Je blijft ten laste wanneer je niet meer verdient dan 7.965 euro, als je ouders gehuwd of samenwonend zijn, of 10.090 euro, wanneer je ten laste bent van een alleenstaande ouder.