Covid-19 / Premies

 Wie heeft recht op de extra premie COVID-19

14-12-20

De afgelopen dagen is de premie van 150.00€ voor tijdelijke werklozen uitvoerig in de journaals als op sociale media verschenen.
 
Om onze leden zo goed als mogelijk te woord te staan met vraag naar info, laten wij jullie een overzicht van de condities geworden;
 
Uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen;
 
==> minder dan 53 dagen : geen recht op premie
==> 53 tem 67 dagen : premie 150.00€ bruto ( inhouding 15% voorheffing )
==> vanaf 68 dagen : premie 150.00€ bruto + 10.00€ per dag bovenop de grens van 67 dagen
 
Voorbeeld
 
72 dagen tijdelijk werkloosheid resulteert in een premie van 150.00€ + ( 5X10.00€ ) = 200.00€ bruto.

 

 

 

 

 

Preventieve maatregelen en privacy van de werknemer: wat mag de werkgever en wat niet?

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Op de werkgever rust de verplichting om preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Samen met de interne/externe dienst en in overleg met het CPBW of de vakbondsafvaardiging stelt hij vast welke richtlijnen en preventieve maatregelen daarvoor nodig zijn. De werknemer moet de veiligheidsinstructies van de werkgever opvolgen.

De werkgever dient wel de privacy van de werknemers te respecteren. De werkgever mag ook zelf geen medische handelingen stellen. Dat moet hij overlaten aan de arbeidsarts of de huisarts van de werknemer. Hieronder bespreken we enkele toepassingsgevallen.

 

Mag je werkgever je temperatuur meten?

Je werkgever mag in principe je temperatuur niet meten. Het verzamelen van gezondheidsinformatie over een werknemer maakt een medische handeling uit en de welzijnswet staat geen systematische algemene controle van de temperatuur van werknemers toe.

Uitzonderlijk laat de FOD Waso, tijdens de coronacrisis, toe dat de lichaamstemperatuur kan worden gemeten wanneer dit is opgenomen in het arbeidsreglement. De wijziging van het arbeidsreglement moet dan volgens de gebruikelijke procedures verlopen waarbij de inspraak van de werknemers wordt gegarandeerd.

Om in overeenstemming te zijn met de wetgeving over de medische onderzoeken, dient de meting te worden uitgevoerd door een arbeidsarts. Evenwel is er geen juridische basis om preventieve lichaamstemperatuurmetingen verplicht op te leggen aan de werknemers. Een werknemer heeft steeds het recht om zo’n test te weigeren.

Daarnaast is de verkrijging, verwerking en bewaring van medische gegevens onderworpen aan de AVG en de privacywet. De gegevensbeschermingsautoriteit beschouwt het loutere meten van de temperatuur niet als een verwerking van persoonsgegevens. Een digitale verwerking, zoals wanneer een warmtecamera automatisch (digitaal) de huidtemperatuur van een passerende werknemer meet, valt wel onder de AVG.

 

Mag je werkgever je naar huis sturen als hij denkt dat je ziek bent?

Een werkgever mag een werknemer niet vragen om een bewijs af te leveren van een negatieve covid19-test. Ook als hij denkt dat iemand ziek is of als die symptomen vertoont, mag hij hem niet verbieden te komen werken. De werkgever mag er wel op aandringen dat hij zich laat onderzoeken door zijn huisarts. Gaat de werknemer naar zijn huisarts, dan kan die oordelen dat de betrokken werknemer inderdaad ziek is en niet in staat is te komen werken. De werknemer krijgt dan een attest arbeidsongeschiktheid en heeft recht op gewaarborgd loon.

 

Kan je werkgever de arbeidsarts vragen om je te onderzoeken als hij denkt dat je ziek bent?

De arbeidsarts heeft geen specifieke opdracht om zieke werknemers op te sporen die symptomen hebben die op een ‘griep’ gelijken en om hen met ziekteverlof te sturen. De werkgever kan je alleen vragen om naar huis te gaan en je huisarts te raadplegen.

 

Wat mag je werkgever doen als je contact had met een besmet persoon?

Ook hier mag de werkgever erop aandringen dat de werknemer naar zijn huisarts gaat. Oordeelt de huisarts dat de werknemer arbeidsgeschikt is, dan kan hij een quarantainegetuigschrift afleveren. De huisarts zal dit doen wanneer hij oordeelt dat de werknemer zich niet naar zijn werkplek mag begeven omdat hij in nauw contact is geweest met een persoon die besmet is met covid-19 of hij zelf besmet is, maar geen symptomen vertoont.

Als telewerk mogelijk is, ontvangt de werknemer zijn normaal loon van de werkgever. Is telewerk niet mogelijk, dan zal de werkgever de werknemer in tijdelijke werkloosheid kunnen plaatsen, zodat de werknemer tijdens zijn afwezigheid recht zal hebben op een werkloosheidsuitkering.

 

Kan je werkgever je verplichten om voor je het werk hervat na de lockdown, langs te gaan bij de arbeidsarts?

Een werkgever kan zijn werknemers niet verplichten om op bezoek/onderzoek te gaan bij de arbeidsarts alvorens het werk te hervatten. Een werkhervattingsonderzoek is enkel mogelijk als de werknemer oefent een functie uitoefent waarvoor gezondheidstoezicht vereist is en hij of zij is 4 weken onafgebroken afwezig geweest omwille van een ziekte, een ongeval, een aandoening, of door zwangerschap.

Een werkgever kan wel de arbeidsarts informeren wanneer hij van oordeel is dat de gezondheidstoestand van de werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost verhoogt of wanneer de werknemer zelf klaagt over ongemakken of tekenen van een aandoening vertoont die kunnen worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden. De arbeidsarts zal dan nagaan of een medisch onderzoek voor deze werknemer noodzakelijk is.

 

Mag je werkgever je collega’s vertellen dat je besmet bent?

De werkgever mag de naam van besmette werknemer niet kenbaar maken, want dat zou strijdig zijn met de privacywetgeving. Om verspreiding van het virus te voorkomen, kan de werkgever de werknemers wel informeren over het feit dat een van hun collega’s werd besmet zonder dat hij daarbij de naam van de betrokken persoon kenbaar mag maken.

 

Mag je werkgever je immuniteit testen?

In de regel kunnen geen medische testen of medische onderzoeken worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de gezondheidstoestand van een werknemer. Dergelijke tests of onderzoeken mogen alleen wanneer de geschiktheid van een werknemer dient te worden nagegaan voor de specifieke kenmerken van zijn werkpost. Dat zal slechts het geval zijn voor een werknemer die beroepsmatig in contact komt met covid-19, zoals een gezondheidswerker.

In dat geval kan de arbeidsarts vragen om een test te doen en de test uitvoeren. Hij zal zijn beslissing meedelen aan de werkgever via een formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Hierop mag geen diagnose, noch het resultaat van de test voorkomen.