Geen IPA - brugpensioen 20 jaar nacht verlengd

di, 22/01/2013

Ondanks de door de regering opgelegde loonblokkering hebben de sociale partners enkele deelakoorden kunnen sluiten. Een overzicht.

Het is zover: er komt geen IPA, interprofessioneel akkoord 2013-2014. De regering gaf de onderhandelingen de doodsteek nog voor ze goed en wel begonnen waren: loonblokkering voor 2 jaar, met mogelijke verlenging tot 6 jaar. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, die de loonevolutie bij ons en onze buurlanden volgt, was er toch een kleine marge van 0,9 %, maar de regering heeft die ingepalmd om de liberale dogma’s te volgen, namelijk superstrakke begrotingsdiscipline en loondumping.
Geen loonmarge
De discussie over de marge voor loonsverhogingen (wat meteen het kader vastlegt voor de sectorale onderhandelingen erna) is de allereerste opdracht van de tweejaarlijkse interprofessionele onderhandelingen. Daarna komen de andere, hiermee verband houdende, kwesties – die zowel werkgevers als werknemers aanbelangen – aan bod.

Geen loonmarge, geen loonnorm, geen onderhandelingen. Geen garantie op sociale vrede. Geen kader voor sectorale onderhandelingen. Dit impliceert dat de loononderhandelingen naar de sectoren doorverwezen worden. Waar er een marge is, kunnen de werknemers dus hun deel van de koek opeisen. Er is geen enkele reden om de hele koek aan de aandeelhouders te geven!
Geen lege stoel
Geen IPA, maar de wereld staat niet stil. Een IPA is het hoogtepunt in het sociaal overleg, maar dit sociaal overleg gebeurt ook elders (voor en na een IPA of een ‘non-IPA’); en wordt voortgezet, ook al verloopt het soms moeilijk. De politiek van de lege stoel behoort helemaal niet tot de gewoontes van het ABVV, zeker niet als het gaat om kwesties die zeer belangrijk zijn voor onze leden, met ingrijpende gevolgen voor hun dagelijks leven, hun inkomen, hun werkvoorwaarden. Het is gewoon onze plicht om de anderhalf miljoen werknemers te vertegenwoordigen die ons hun vertrouwen schonken en ons een mandaat verleenden te onderhandelen.
Vraag & antwoord
De regering vroeg de sociale gesprekspartners om over een aantal punten te discussiëren, wat ze dan ook deden. Ook al kwam het niet tot een globaal akkoord, toch konden de sociale gesprekspartners de regering een antwoord bieden op een reeks vragen die hen gesteld werden.
Een overzicht 
Hoe wordt de (met 40% verminderde) enveloppe voor de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen verdeeld?
Een bevriezing van de sociale uitkeringen konden we niet aanvaarden, zeker niet in deze crisisperiode, met groeiende armoede. Over dit punt werd een akkoord bereikt: dit jaar gaan de meeste sociale uitkeringen bovenop de index omhoog, namelijk met:
2% voor alle minima en forfaitaire uitkeringen op 1 september 2013; 0,3% tot 0,75% voor alle andere uitkeringen op 1 september 2013; 2% voor alle huidige maxima in de werkloosheid vanaf 1 maart 2013; 2% voor alle berekeningsplafonds en inkomensplafonds voor de toekenning van bepaalde sociale voordelen (BVT,OMNIO, THAB,…).
Hoe wordt de enveloppe van 30 miljoen euro (voorzien in de begroting) en buiten de 106 miljoen om de lage lonen te herwaarderen, besteed?
We willen niet te technisch worden, maar een aanpassing van de formules voor de werkbonus en de fiscale bonus geeft in totaal een herwaardering van de lage lonen van 10 tot 26 euro per maand.

Wij hebben ook nog iets verkregen dat al jaren geweigerd werd: de geleidelijke afschaffing (tegen 2015) van het lagere minimumloon van jongeren van minder dan 21 jaar oud.

Wat gebeurt er met de bijzondere brugpensioenovereenkomsten die om de twee jaar opnieuw moeten worden bevestigd ? Deze cao’s worden gewoonlijk verlengd in het kader van een IPA, maar wat als er geen interprofessioneel akkoord is? De brugpensioenregelingen voor nachtarbeid, om medische redenen en voor werknemers uit de bouwnijverheid worden verlengd.

Andere vragen Inzake de andere – delicate – vragen die de regering stelde... Welk antwoord op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat het verschil in vooropzeg tussen arbeiders en bedienden discriminerend acht ? Hoe overgaan tot het “moderniseren van het arbeidsrecht" (lees: meer flexibiliteit)? Hoe kan de competitiviteit van onze bedrijven verbeterd worden ? ...
zullen de sociale gesprekspartners doorgaan met de discussies -onderling of met de regering- en zullen ze te gelegener tijd voorstellen formuleren.
Breekpunten Het ABVV blijft aan de onderhandelingstafel, maar waarschuwt de regering: een definitieve loonblokkering invoeren en een manipulatie van de index naar aanleiding van de herziening van de indexkorf, zijn breekpunten waarop we niet toegeven. Hierover stelde de regering ons geen vraag, maar het is nuttig dat ze ons antwoord al kent...