Veranderingen voor onze portefeuille

ma, 31/03/2014

Morgen begint een nieuwe maand, en dat gaat traditioneel gepaard met enkele veranderingen voor onze portefeuille. Wat u nu gaat lezen, is dan ook geen aprilgrap.

Lagere milieubijdrage voor batterijen

Consumenten zullen vanaf april een lagere milieubijdrage moeten betalen als ze batterijen en accu's kopen. De bijdrage per batterij zakt van 0,1239 euro plus btw naar 0,075 euro plus btw. Die lagere bijdrage was al sinds 1 januari van dit jaar van toepassing voor de verkoop tussen professionelen, zoals fabrikanten, invoerders en groot- en kleinhandelaars.

Professionelen kregen hierdoor de kans om hun voorraad, waarop ze zelf nog de hogere bijdragen hadden betaald, uit te verkopen.

Nieuw decreet kinderopvang

Het nieuwe decreet over kinderopvang zal de sector vanaf 1 april grondig veranderen. Vanaf dan zal elke opvang een vergunning van Kind en Gezin moeten hebben.

Daarnaast komt er een geleidelijke gelijkschakeling tussen de verschillende soorten opvangvoorzieningen, zowel op het vlak van voorwaarden als financiering. Kind en Gezin heeft het over een hervormingsproces, en geen "big bang", dat absoluut nodig is om de kwaliteit en leefbaarheid van de sector te garanderen.

Ook de financiering wordt geleidelijk gelijkgeschakeld, om de bestaande kloof tussen de erkende gesubsideerde sector en de zelfstandgie sector tussen 2014 en 2020 volledig dicht te fietsen. Daartoe komt er een getrapt subsidiesysteem met, vanuit elk van de drie trappen, aanvullende subsidies. Elke gezins- en groepsopvang met een vergunning start onder bepaalde voorwaarden met een basistegemoetkoming.

Voor bestaande initiatieven is er een overgangsperiode voorzien.

Motivering voor ontslagen werknemers in privé

In februari kwamen de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, overeen dat ontslagen werknemers in de privé hun werkgever om een papieren ontslagmotivering kunnen vragen.

Daarnaast kan een werknemer een schadevergoeding krijgen als de arbeidsrechter oordeelt dat het om een kennelijk onredelijk ontslag gaat. Dat kan echter enkel als een werknemer een contract van onbepaalde duur heeft, al geldt de ontslagmotivering ook voor werknemers wiens contract van bepaalde duur vroegtijdig beëindigd wordt. In geval van kennelijk onredelijk ontslag heeft de werknemer recht op een vergoeding van minimaal 3 en maximaal 17 weken loon - dat hangt af van de graad van onredelijkheid.

Een werknemer die de reden tot ontslag wil kennen, moet een aangetekende brief naar de werkgever sturen. Gaat de werkgever daar niet op in, dan heeft de werknemer recht op een forfaitaire burgerlijke boete van 2 weken.

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen kunnen voortaan een vrijstelling krijgen van de btw-plicht. Die onderneming mag om het even welke juridische vorm hebben, zoals natuurlijk persoon, personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instellingen... die in aanmerking willen komen, moesten zich voor 21 maart al gemeld hebben aan de fiscus.

Ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen zijn nu nog vrijgesteld van de btw-plicht als ze op jaarbasis ten hoogste 5.580 euro aan inkomsten hadden.

Activeringsaanpak voor nieuwe werkzoekenden opgetrokken tot 60 jaar

De activeringsaanpak voor nieuwe werkzoekenden wordt opgetrokken tot 60 jaar. De Vlaamse regering nam die beslissing al eind vorig jaar, maar voor de nieuwe aanpak in werking treedt, moest eerst nagegaan worden of de VDAB over voldoende operationale capaciteit beschikt.

Op 1 januari traden al een aantal wijzigingen in de begeleiding van 50-plussers in werking.

Laagste lonen houden iets meer over

Doordat de fiscale werkbonus op 1 april opgetrokken wordt, houden de laagste inkomens vanaf 1 april iets meer over. Nog tot eind maart bedraagt die bonus 8,95 procent, maar dat wordt op 1 april verhoogd naar 14,4 procent.

De werkbonus is een combinatie van de sociale en de fiscale werkbonus. Die eerste betekent dat voor werknemers die tot 2.385,41 euro bruto verdienen minder persoonlijke sociale lasten ingehouden moeten worden. Daardoor wordt hun nettoloon verhoogd zonder dat de werkgever meer moet betalen.

De fiscale werkbonus is dan weer een belastingvermindering voor die werknemers met een laag loon die op een sociale werkbonus recht hebben. Dat percentage komt vanaf 1 april op 14,40 procent. Er is een nog te indexeren maximumgrens van 130 euro per jaar. Na de indexaanpassing ligt het maximumbedrag voor het aanslagjaar 2015 op 200 euro.

Bedoeling van die werkbonus is het verschil met de werkloosheidsuitkering groter te maken. Hoe hoger het loon, hoe kleiner de werkbonus.

Btw op elektriciteit verlaagd

De btw op elektriciteit daalt voor particulieren vanaf 1 april, van 21 procent naar 6 procent. Voor professionele klanten blijft het btw-percentage op 21 procent liggen. Die verlaging blijft minstens tot eind december 2015 gelden.

 

Terugbetaling voor omgevingsslachtoffer asbest

Tot slot treedt op 1 april een wet in werking die omgevingsslachtoffers van asbest het recht geeft op een terugbetaling van hun gezondheidszorgen. Daarnaast kunnen ze beroep doen op de hulp van een andere persoon.

Met de nieuwe wet komen de door het Asbestfonds (AFA) erkende asbestslachtoffers op gelijke voet met de door het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) al erkende slachtoffers. Omgevingsslachtoffers en zelfstandigen hebben hierdoor ook recht om een tegemoetkoming.